Referencer

Etablering samt drift og vedligeholdelse af signalanlæg

Igennem mere end 10 år har Egelund A/S været underleverandør til Swarco A/S Danmark på vedligeholdelse og drift af signalanlæg i Odense Kommune. Et arbejder som foregår i tæt dialog og i et nært samarbejde med både Swarco og Odense Kommune.

Arbejdet består i hovedtræk af;

 • Udskiftning af signalmaster, planlagt eller akut
 • Udskiftning af styremaskiner
 • Etablering af detektorspoler, herunder også fejlsøgning og muffearbejde (signalspoler, tællespoler mv.)
 • Hele eller delvis udskiftning af udstyr i trafikregulerede kryds
 • Opsætning af signaludstyr samt gravearbejde ved nyetablering af kryds, herunder kabeltræk

Levering og opsætning af skoleblink og digitale fartvisere tavler

Egelund A/S har i samarbejde med flere fynske kommuner etableret og opsat både skoleblink og digitale fartvisere. Vi kan udfører arbejdet både som totalleverandør, hvor vi både leverer, opsætter, og idriftsætter eller hvor vi kun står for dele af opgaven.

 

1998-2021

Bygherre: Odense Kommune
Entrepriseform: Tillidsopgaver

Områderne omfatter bl.a. nogle af Odenses ældste og mest bevaringsværdige gader som Klosterbakken, Skt. Knuds Plads, Klingenberg, H.C. Andersen kvarteret, Brands, Flakhaven, Overgade, Nedergade, og gågaderne Vestergade og Kongensgade.
Overordnet set består opgaven af opretning og/eller udskiftning af belægninger, hvor denne er ødelagt herunder også reparation af faste fuger og jetbrænding/stokhugning.

Opsætning, udskiftning og renovering af div by-udstyr, herunder cykelstativer, plantestativer, bænke, belysningsmaster og pullerter infoskærme og reklamesøjler.

Opsætning og flytning af kunstværker og vandkunst. Egelund A/S har inden for de sidste 5 år nedtaget, flyttet og opsat mere end 7 kunstværker for Odense kommune.

Inden for de seneste 5 år har Egelund udført 4 stk. prøvegravninger i den centrale del af Odense ved og omkring Odense Kloster for arkæologerne hos Odense Bys Museer.

Ligeledes udføres reetableringsopgaver af specialbelægninger i forbindelse ledningsarbejderes arbejder.

Egelund har i mere end 20 år udført vedligeholdelsesopgaver og reetablering, hvor der fra Odense Kommune ønskes en ekstra høj kvalitet af arbejdet, og hvor et godt og gnidningsfrit samspil mellem de erhvervsdrivende og projektet har høj prioritet.

Opgavens opfang er varierende fra år til år, men svarer i sin helhed til ca. 2 årsværker pr. år for den udførende del.

Nøgleord;

 • Ekstra høj kvalitet af arbejdet
 • Mange forskellige specialgranitbelægninger i forskellige former og mønstre
 • Tæt dialog med ledningsejere, erhvervsdrivende og vejmyndighed
 • Stor erfaring med såvel bestilling af komplicerede granitmaterialer samt udførsel

Bygherre.: Faaborg-Midtfyn Kommune
Rådgiver.: Gustin Landskab
Aflevering.: 7 juni 2021
Entreprisestørrelse.: 493.264 kr. ekskl. moms

I forlængelse med at Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at øge bylivet og fællesskaberne i Ringe, er der vedtaget en bymidteplan og en ny belysningsstrategi for byen. Et mindre belysningsprojekt ved og omkring Ringe Torv, blev derfor udbudt af kommunen i samarbejde med Gustin Landskab, der arbejder målrettet på at skabe bedre byer, hvor landskabet skal være levende og lavet til mennesker der griner, leger og lever.

Vi var bedst på prisen ved licitation og skulle udføre dette spændende projekt.

Belysningspullerterne som blev leveret af Focus Lighting blev i samarbejde med bygherre afsat i marken, igravet og tilsluttet. Stålpladerne ved belysningspullerterne blev indgraveret med skrift og virker som små pejlemærker til lokationer i byen, mens de to mavebælter vi monterede på selve belysningspullerten gav små citater fra nærområdet.

Projektet blev udført i tæt dialog og i godt samarbejde med bygherre og rådgiver.

Entreprisens omfang

 • Belægning
 • Opbrydning og genlægning af diverse belægninger ~90 lbm
 • Belysning
 • Belysningspullerter m/stålbånd og belægningsplader = 12 stk
 • Belysningsmast m/gobospots = 1 stk
 • Uplights = 2 stk
 • Lysvæg I Aluminium, Anodiseret og perforerede = 22 m2
 • El-arbejder
 • Diverse tilslutninger i eksist. master
 • Indmåling
 • Diverse kabler indmålt med GPS

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Aflevering.: 15 juni 2020
Entreprisestørrelse.: 872.426 kr. ekskl. moms

På strækningen hvor Anderupvej går på Slettensvej og ud til Bladstrupvej, skulle den eksisterende cykelsti på en ca. 1.4 km del strækning opgraderes til en supercykelsti i begge sider af Slettensvej. Vejafvandingen skulle bibeholdes til eksisterende rabat, køresporsbredden indsnævres ved ny kantlinje, og i resterende belægning etableres cykelbaner i rød asfalt.

De nye indsnævrede kørebaner blev afsat ud fra eksisterende vejmidte og markeret med en 30 cm stribe. Hvor den nye cykelbane skulle være, blev der fræst ud i asfalten i 3 cm dybde, hvorefter den røde asfalt blev udlagt.

Entreprisens omfang

 • Asfalt
 • Affræsning af asfalt i 3 cm ~3700 m2
 • Rødt Slidlag ~3700 m2
 • Afmærkning
 • 30 cm bred kantlinje ~2500 lbm
 • Cyklist symboler 29 stk
 • SuperCykelsti symboler 4 stk

Bygherre.: Odense Kommune
Bygherre.: Vand Center Syd
Bygherre rådgiver OK.: Cowi A/S
Bygherre rådgiver VCS.: Rambøll
Entreprisestørrelse.: 5.299.558 kr. ekskl. Moms
Teknisk gennemgang og aflevering.: 3 december 2020

På Stadionvej mellem Thomas Overskous Vej og Christmas Møllers Vej, har cyklister færdes på kørebanen sammen med de mange biler der bruger vejen som gennemfartsvej. Det har især givet udfordringer for børn og unge der bruger vejen, når de skal til og fra børnehave og skole, samt de mange der benytter fritidsaktiviteter i Idrætsparken, på Cirkuspladsen og til de mange arrangementer i området. Odense Kommune har derfor ønsket at skabe bedre forhold for de mange brugere, og sætter nu større fokus på trafiksikkerheden med dette projekt.

Entreprisen omfatter etablering af ny cykelsti, nyt fortov og nye regn- og træbede langs Stadionvej med nye vejtræer i bede med løg, stauder og frøblandinger. Under de mange regnbede etableres stenulds-kassettebasiner for nedsivning af regnvand hvor de nærliggende boligblokke har fået koblet deres tagnedløb på. Cykelstien er udformet således, at ud for hvert enkelt regnbed vender faldet, så vandet ledes til regnbedet via små 10 cm indløb etableret i kantstenen. De nye parkeringsarealer langs vejen afvander via et større erosionssikret indløb på knap 50 cm til regnbedet, hvor overfladevandet bliver filtreret og renset via nedsivning i filterjord. Udover cykelstier, cykelbaner og regnbede skulle Odense Stadion have etableret en ny adgangsvej med tilhørende port, og på deres græsareal skal i foråret 2021 etableres et park and bike anlæg med tilførende afvanding til faskine.

På stykket Imellem Snapindvej og Thomas Overskous Vej er broen beliggende, hvor Langesøstien krydses. I projektet skulle broen have en helt ny fugtisolering. I dette projekt skulle vejen spærres i maks. 1 uge, hvor arbejdet skulle udføres. Alt asfalt, eksisterende kantsten og vejopbygning skulle fjernes, og en helt ny fugtmembran skulle etableres. Membranen var en EPDM membran, der blev udlagt med et planlagt fald og fastgjort med en klemliste ind på eksisterende brosider og efterfølgende forseglet med en elastisk fuge type B.

Entreprisens omfang

 • Jord- og grusarbejder
 • Rydning af ~16 skilte
 • Fældning og bortskaffelse af 22 træer
 • Fjernelse af diverse pullerter og cykelstativer
 • Fjernelse af ~29 stk. brønde
 • Opbrydning af belægningssten ~1200 m2
 • Opbrydning af Odense Klinker ~110 m2
 • Opbrydning af kantsten ~1000 lbm.
 • Jord og grusarbejde ~4000 m3
 • Afvandingsarbejder
 • Dræn ~250 lbm.
 • Ø160 regnvandsledning ~100 lbm.
 • Brønde ~43 stk
 • Kantstensrist ~4 stk
 • Asfalt
 • GAB ~3020 m2
 • Slidlag ~3300 m2
 • Ramper ~120 lbm.
 • Brolægning
 • Kantsten ~2215 lbm.
 • Belægningssten ~1940 m2
 • Odense Klinker ~110 m2
 • Chaussessten ~1300 lbm.
 • Skilte, master og afmærkning
 • Skilte ~12 stk.
 • Pullerter ~28 stk.
 • Belysningsmast ~15 stk.
 • Beplantning
 • Træer inkl. plantehul med rodkassetter 2 stk.
 • Træer i alm. plantehul 10 stk.
 • Stauder ~850 stk.
 • Løg ~15000 stk.
 • Blomsterblanding ~200 m2.
 • Drift og vedligehold Odense Kommune 3 år
 • Drift og vedligehold VandCenterSyd 2 år
 • Broarbejde
 • Udgravning af vejkasse ~500 m2
 • Indbygning af ny vejkasse ~500 m2
 • Dobbelt fiberdug ~500 m2
 • Fugtisolering af bro ~500 m2
 • Klemskinneinddækning inkl. fuger ~93 lbm.
 • Kantsten ~100 lbm
 • Asfalt ~500 m2

Bygherre.: Faaborg-Midtfyn Kommune
Rådgiver.: Faaborg-Midtfyn Kommune
Entreprisestørrelse.: 347.905 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 12 august 2019

Etablering af ny p-plads ved Tre Ege Skolen
Dette trafiksikkerhedsprojekt omhandlede en p-plads ved Tre Ege Skolen, med ensretning af trafikken, der skulle give bedre adgangsforhold for de mange biler, der hverdag skal ind og ud ved skolen. P-pladsen blev anlagt i SF Colox med en vandrende langs parkeringen for at lede vandet til en brønd.

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
 • Rydning af areal 512 m2
 • Afrømning af muld 10 m3
 • Fortov 8 m2
 • Jordarbejder 129 m3
 • Afvanding
 • ø315 mm brønd 3 stk.
 • ø160 mm ledning 5 m
 • Grusmaterialer
 • Bundgrus 80 m3
 • Stabilgrus 96 m3
 • Brolægning
 • Vandrende 23 lbm
 • SF Colox 317 m2
 • Fortov 8 m2
 • Asfalt
 • GAB 21 m2
 • Slidlag ~500 m2
 • Rampe 6 lbm
 • Gartner
 • Muld 195 m2
 • Blomstergræs 195 m2
 • Hæk 15 lbm
 • Skilte og afmærkning
 • Symboler 2 stk.
 • 10 cm stribe 15 lbm
 • Skilte 4 stk.
 • Landmåler
 • Indmåling af projekt med GPS.

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Aflevering.: 13 december 2019
Entreprisestørrelse.: 1.446.825 kr. ekskl. Moms

Etablering af supercykelsti

Entreprisen omfatter etablering af en supercykelsti igennem et naturskønt skovområde, hvor der er fredskov beliggende på begge sider af en allerede eksisterende grussti. Supercykelstien er et led i Odense Kommunes udbygning af det samlede net af supercykelstier, og etableres i håbet om at flere fra Vollsmose, Seden, Bullerup, Agedrup og Munkebo vil tage cyklen i højere grad. I projektet er også et belysningsprojekt, hvor der opsættes godt 70 pullertlamper med lav belysning for ikke at genere det eksisterende dyreliv. I en bygherre leverance skulle leveres to nye broer med en bedre bæreevne end de eksisterende, hvor vi hovedsageligt har stået for koordineringen, tilpasningen af stien op til, samt udvidelse af eksisterende naturstensstøttemure ved broer, enkelte sten skulle kunne bære funderingen af et nyt rækværk, hvorfor de er funderet i betonklodser beliggende under stien.

Udførte mængder:

 • Opbrydning
 • Skæring i asfalt 20 lbm
 • Bortskaffelse af asfalt 33 ton
 • Bænke og skraldespande 4 stk
 • Jord og grusarbejder
 • Jord arbejde 378 m3
 • Bund -og stabilt grus. 613 m3
 • Brolægning
 • Granitkantsten 14 lbm
 • Asfalt
 • Udlægning af asfalt GAB 193 ton
 • Udlægning af asfalt slidlag 104 ton
 • Etablering af miljøbump 17 stk
 • Inventar
 • Etablering af trappe 1 stk
 • Bænke 3 stk
 • Skraldespande 2 stk
 • Skilte og Afmærkning
 • Skilte 41 stk.
 • SuperCykelsti Symbol 14 stk
 • Hajtænder 51 stk
 • 10 cm striber 15 lbm
 • Skaktern 190 stk
 • Blåt Cykelfelt 44 m2
 • Gartner
 • Etablering af græs 2329 m2
 • Levering af træer 2 stk
 • Belysning
 • Levering og etablering af belysningspullerter 58 stk
 • Kabelgrav 771 lbm

Bygherre: Faaborg-Midtfyn Kommune
Rådgiver: Niras
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 11.197.805. ekskl. moms
Aflevering: 12 april 2019

For at sikre en større sammenhængskraft i Faaborgs byrum, forskønnelse af ankomsten og for at gøre Faaborg til en mere attraktiv by for borgere og besøgende valgte Faaborg-Midtfyn Kommune, at lade dette projekt udføre. Projektet er projekteret i samarbejde med Arkitekt Erik Brandt Dam og det rådgivende ingeniørfirma Niras. Der er i projektet gået i detaljer med meget dyre specielle løsninger, hvor der har været meget store krav til udførelsen af disse.

Entreprisen omfattede etablering af 4 buslommer, levering og sætning af læskure, sætning af trafikinformationstavler, effektbelysning samt store arealer med gule klinker på Banegårdspladsen i Faaborg samt forskønnelse af tilstødende arealer/byrum. Al eksisterende afmærkning er blevet demarkeret og genopstribet iht. det nye projekt. Kørebanearealet og cykelstierne omkring er blevet udvidet, ny afvanding af arealerne er etableret, og fortovet er blevet lagt om i klinker. Lidl har fået en ny stor indkørsel beliggende overfor Sundvænget, krydset er blevet signal reguleret. Der er etableret en ny adgangsvej i græsarmeringssten ved Østerbrogade 3-9.

Entreprisens omfang

 • Jordarbejder
 • 329 ton opbrydning af asfalt
 • 2523 m2 opbrydning af fliser/klinker/chaussessten/brosten
 • 1392 m opbrydning af kantsten
 • 2257 m3 afgravning af råjord/ubundne lag
 • 1628 m fortandingsfræsning/asfalt skæring
 • Affræsning af slidlag
 • 144 m hegn og plankeværk
 • 33 stk. skilte, master, bænke og affaldsspande
 • Demarkering af eksisterende afmærkning
 • 2 stk. pladebelastningsforsøg
 • 1 stk. udvidet Geoteknisk rapport
 • Sænkning af grundvandsstand
 • 920 m2 oprensning af sundrenden
 • Afvandingsarbejder
 • 303 m tætte ledninger (160 til 250mm)
 • 68 m dræn
 • 204 m linjeafvanding inkl. densitfuge v.kantsten
 • 12 stk. annullering af vejbrønde
 • 35 stk. annullering af pumpebrønde
 • 20 stk. nye vejbrønde
 • 1 stk. ny ø425 spulebrønd
 • 1 stk. ny ø200 pumpebrønd
 • 1 stk. ny ø150 gennemløbsbrønd
 • 46 stk. hævning af diverse riste og dæksler
 • 1 stk. ansøgning om udledningstilladelse
 • Grusarbejder
 • 1539 m3 indbygning af grusmaterialer
 • Asfalt
 • 1462 m2 slidlag
 • 1395 m2 GAB
 • 27 m ramper
 • Brolægning
 • 975 m sætning af granitkantsten
 • 3448 m2 lægning af klinker/fliser/chaussessten/brosten
 • 344 m stålkanter
 • Skilte- og afmærkning
 • 8 stk. skilte
 • 1194 m striber
 • 60 m2 spærreflader
 • 29 stk. symboler
 • By-inventar
 • 2 stk. bænke
 • 41 stk. sideplinte
 • 13 stk. sæder, ryglæn og armlæg for sideplinte
 • 4 stk. affaldsbeholdere
 • 2 stk. overdækning ved buslommer
 • 20 stk. ensidet cykelstativer
 • 3 stk. cirkulære cykelstativer
 • 1 stk. drift- og vedligeholdelsesmanual
 • EL-arbejde
 • 10 stk. master inkl. gravearbejde og ledningsgrav
 • 2 stk. master inkl. spot
 • 7 stk. pullert belysning
 • 1 stk. lysberegning
 • 3 stk. målerskab
 • 1 stk. sikringsskab
 • 452 m levering og trækning af forsyningskabel
 • Diverse el-arbejde inkl. installationer
 • Beplantning
 • 26 stk. træer
 • 865 m2 løgplæne
 • 622 m2 græs
 • Drift og vedligehold af træer 1 år
 • Levering, montering og tilslutning af signalanlæg
 • 1 stk. styreapparat inkl. programmering
 • 21 stk. lanterner
 • 6 stk. fodgængertryk og lydsignaler
 • 6 stk. dektorspoler og radardetektor
 • 8 stk. signalmaster
 • 147 m signalkabel
 • 71 m dektortilledning
 • 149 m radartilledning
 • 174 m samordningskabel
 • 55 m elforsyningskabel
 • 456 m trækrør
 • 1 stk. FAT-test
 • 1 stk. SAT-test
 • 1 stk. prøvedrift
 • 1 stk. dokumentation

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Cowi
Entreprisestørrelse.: 666.714 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 6 september 2019

Højreshunts for cyklister i farlige kryds, hvor disse ønskes beskyttet.
Entreprisen omfatter opbrydning af eksisterende fortov for gennemføring af ny cykelshunt for cyklister. Hver enkelt højreshunt er tilpasset de eksisterende forhold hvor de er etableret, hvor der har været eksisterende træer ol. er der taget hensyn til rødder.

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
 • Eksisternede fortov ca. 100 m2.
 • Chaussessten ca. 110 lbm.
 • Kantsten ca. 30 lbm.
 • Jord arbejde ca. 100 m3.
 • Afvanding
 • Ø315 sandfangs brønd 2 stk.
 • Grusarbejder
 • Bund- og stabilt grus ca. 125 m3.
 • Brolægning og asfalt
 • Sætning af kantsten ca. 120 lbm.
 • Fortovsfliser 200 m2.
 • Fortovsfliser ca. 30 m2.
 • Udlægning af asfalt ca. 250 m2.
 • Etablering af ramper ca. 50 lbm.
 • Skilte, afmærkning og inventar
 • Skilte 11 stk.
 • Afmærkning af og på alle højreshunts
 • Pullert sat i asfalt 8 stk.

Fortovsrenovering, klinker og kantsten.

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisestørrelse.: 2.194.227 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 28 august 2019

Entreprisen omfatter opbrydning af eksisterende klinker til depot, levering og lægning af nye samt opbrydning af brostensløber som erstattes af ny granitkantsten. Projektet er udført kontinuerligt i små etaper for at tilgodese beboer på stedet, der gennem projektet har modtaget løbende information vedr. arbejdet ved deres husstand.

Entreprisens omfang

 • Jord- og grusarbejde
 • Opbrydning af klinker ca. 1200 m2.
 • Opbrydning af brostensløber ca. 850 lbm.
 • Jord arbejde ca. 250 m3.
 • Bund -og stabilt grus ca. 135 m3.
 • Brolægning
 • Sætning af granitkantsten ca. 850 lbm.
 • Klinker på kant ca. 400 m2.
 • Klinker på siden ca. 1000 m2.
 • Klinkeløber ca. 850 lbm.
 • Belægningsfliser ca. 220 m2.
 • Asfalt
 • Udlægning af asfalt ca. 70 tons.