Byrum og inventar

1998-2021

Bygherre: Odense Kommune
Entrepriseform: Tillidsopgaver

Områderne omfatter bl.a. nogle af Odenses ældste og mest bevaringsværdige gader som Klosterbakken, Skt. Knuds Plads, Klingenberg, H.C. Andersen kvarteret, Brands, Flakhaven, Overgade, Nedergade, og gågaderne Vestergade og Kongensgade.
Overordnet set består opgaven af opretning og/eller udskiftning af belægninger, hvor denne er ødelagt herunder også reparation af faste fuger og jetbrænding/stokhugning.

Opsætning, udskiftning og renovering af div by-udstyr, herunder cykelstativer, plantestativer, bænke, belysningsmaster og pullerter infoskærme og reklamesøjler.

Opsætning og flytning af kunstværker og vandkunst. Egelund A/S har inden for de sidste 5 år nedtaget, flyttet og opsat mere end 7 kunstværker for Odense kommune.

Inden for de seneste 5 år har Egelund udført 4 stk. prøvegravninger i den centrale del af Odense ved og omkring Odense Kloster for arkæologerne hos Odense Bys Museer.

Ligeledes udføres reetableringsopgaver af specialbelægninger i forbindelse ledningsarbejderes arbejder.

Egelund har i mere end 20 år udført vedligeholdelsesopgaver og reetablering, hvor der fra Odense Kommune ønskes en ekstra høj kvalitet af arbejdet, og hvor et godt og gnidningsfrit samspil mellem de erhvervsdrivende og projektet har høj prioritet.

Opgavens opfang er varierende fra år til år, men svarer i sin helhed til ca. 2 årsværker pr. år for den udførende del.

Nøgleord;

 • Ekstra høj kvalitet af arbejdet
 • Mange forskellige specialgranitbelægninger i forskellige former og mønstre
 • Tæt dialog med ledningsejere, erhvervsdrivende og vejmyndighed
 • Stor erfaring med såvel bestilling af komplicerede granitmaterialer samt udførsel

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Aflevering.: 13 december 2019
Entreprisestørrelse.: 1.446.825 kr. ekskl. Moms

Etablering af supercykelsti

Entreprisen omfatter etablering af en supercykelsti igennem et naturskønt skovområde, hvor der er fredskov beliggende på begge sider af en allerede eksisterende grussti. Supercykelstien er et led i Odense Kommunes udbygning af det samlede net af supercykelstier, og etableres i håbet om at flere fra Vollsmose, Seden, Bullerup, Agedrup og Munkebo vil tage cyklen i højere grad. I projektet er også et belysningsprojekt, hvor der opsættes godt 70 pullertlamper med lav belysning for ikke at genere det eksisterende dyreliv. I en bygherre leverance skulle leveres to nye broer med en bedre bæreevne end de eksisterende, hvor vi hovedsageligt har stået for koordineringen, tilpasningen af stien op til, samt udvidelse af eksisterende naturstensstøttemure ved broer, enkelte sten skulle kunne bære funderingen af et nyt rækværk, hvorfor de er funderet i betonklodser beliggende under stien.

Udførte mængder:

 • Opbrydning
 • Skæring i asfalt 20 lbm
 • Bortskaffelse af asfalt 33 ton
 • Bænke og skraldespande 4 stk
 • Jord og grusarbejder
 • Jord arbejde 378 m3
 • Bund -og stabilt grus. 613 m3
 • Brolægning
 • Granitkantsten 14 lbm
 • Asfalt
 • Udlægning af asfalt GAB 193 ton
 • Udlægning af asfalt slidlag 104 ton
 • Etablering af miljøbump 17 stk
 • Inventar
 • Etablering af trappe 1 stk
 • Bænke 3 stk
 • Skraldespande 2 stk
 • Skilte og Afmærkning
 • Skilte 41 stk.
 • SuperCykelsti Symbol 14 stk
 • Hajtænder 51 stk
 • 10 cm striber 15 lbm
 • Skaktern 190 stk
 • Blåt Cykelfelt 44 m2
 • Gartner
 • Etablering af græs 2329 m2
 • Levering af træer 2 stk
 • Belysning
 • Levering og etablering af belysningspullerter 58 stk
 • Kabelgrav 771 lbm

Bygherre: Faaborg-Midtfyn Kommune
Rådgiver: Niras
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 11.197.805. ekskl. moms
Aflevering: 12 april 2019

For at sikre en større sammenhængskraft i Faaborgs byrum, forskønnelse af ankomsten og for at gøre Faaborg til en mere attraktiv by for borgere og besøgende valgte Faaborg-Midtfyn Kommune, at lade dette projekt udføre. Projektet er projekteret i samarbejde med Arkitekt Erik Brandt Dam og det rådgivende ingeniørfirma Niras. Der er i projektet gået i detaljer med meget dyre specielle løsninger, hvor der har været meget store krav til udførelsen af disse.

Entreprisen omfattede etablering af 4 buslommer, levering og sætning af læskure, sætning af trafikinformationstavler, effektbelysning samt store arealer med gule klinker på Banegårdspladsen i Faaborg samt forskønnelse af tilstødende arealer/byrum. Al eksisterende afmærkning er blevet demarkeret og genopstribet iht. det nye projekt. Kørebanearealet og cykelstierne omkring er blevet udvidet, ny afvanding af arealerne er etableret, og fortovet er blevet lagt om i klinker. Lidl har fået en ny stor indkørsel beliggende overfor Sundvænget, krydset er blevet signal reguleret. Der er etableret en ny adgangsvej i græsarmeringssten ved Østerbrogade 3-9.

Entreprisens omfang

 • Jordarbejder
 • 329 ton opbrydning af asfalt
 • 2523 m2 opbrydning af fliser/klinker/chaussessten/brosten
 • 1392 m opbrydning af kantsten
 • 2257 m3 afgravning af råjord/ubundne lag
 • 1628 m fortandingsfræsning/asfalt skæring
 • Affræsning af slidlag
 • 144 m hegn og plankeværk
 • 33 stk. skilte, master, bænke og affaldsspande
 • Demarkering af eksisterende afmærkning
 • 2 stk. pladebelastningsforsøg
 • 1 stk. udvidet Geoteknisk rapport
 • Sænkning af grundvandsstand
 • 920 m2 oprensning af sundrenden
 • Afvandingsarbejder
 • 303 m tætte ledninger (160 til 250mm)
 • 68 m dræn
 • 204 m linjeafvanding inkl. densitfuge v.kantsten
 • 12 stk. annullering af vejbrønde
 • 35 stk. annullering af pumpebrønde
 • 20 stk. nye vejbrønde
 • 1 stk. ny ø425 spulebrønd
 • 1 stk. ny ø200 pumpebrønd
 • 1 stk. ny ø150 gennemløbsbrønd
 • 46 stk. hævning af diverse riste og dæksler
 • 1 stk. ansøgning om udledningstilladelse
 • Grusarbejder
 • 1539 m3 indbygning af grusmaterialer
 • Asfalt
 • 1462 m2 slidlag
 • 1395 m2 GAB
 • 27 m ramper
 • Brolægning
 • 975 m sætning af granitkantsten
 • 3448 m2 lægning af klinker/fliser/chaussessten/brosten
 • 344 m stålkanter
 • Skilte- og afmærkning
 • 8 stk. skilte
 • 1194 m striber
 • 60 m2 spærreflader
 • 29 stk. symboler
 • By-inventar
 • 2 stk. bænke
 • 41 stk. sideplinte
 • 13 stk. sæder, ryglæn og armlæg for sideplinte
 • 4 stk. affaldsbeholdere
 • 2 stk. overdækning ved buslommer
 • 20 stk. ensidet cykelstativer
 • 3 stk. cirkulære cykelstativer
 • 1 stk. drift- og vedligeholdelsesmanual
 • EL-arbejde
 • 10 stk. master inkl. gravearbejde og ledningsgrav
 • 2 stk. master inkl. spot
 • 7 stk. pullert belysning
 • 1 stk. lysberegning
 • 3 stk. målerskab
 • 1 stk. sikringsskab
 • 452 m levering og trækning af forsyningskabel
 • Diverse el-arbejde inkl. installationer
 • Beplantning
 • 26 stk. træer
 • 865 m2 løgplæne
 • 622 m2 græs
 • Drift og vedligehold af træer 1 år
 • Levering, montering og tilslutning af signalanlæg
 • 1 stk. styreapparat inkl. programmering
 • 21 stk. lanterner
 • 6 stk. fodgængertryk og lydsignaler
 • 6 stk. dektorspoler og radardetektor
 • 8 stk. signalmaster
 • 147 m signalkabel
 • 71 m dektortilledning
 • 149 m radartilledning
 • 174 m samordningskabel
 • 55 m elforsyningskabel
 • 456 m trækrør
 • 1 stk. FAT-test
 • 1 stk. SAT-test
 • 1 stk. prøvedrift
 • 1 stk. dokumentation

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Sweco
Entreprisestørrelse.: 408.675 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 22 oktober 2018

Fornyelse af de trafikaleforhold i Vesterbro kvarteret
I forbindelse med arbejde omkring letbanen skal der foretages ændringer i de trafikale forhold i Vesterbro-kvarteret. Kørselsretninger ændres, der etableres nye p-baner inkl. skiltning, der etableres 35 nye cykelstativer og supplerende chikaner i krydset Odinsgade/Thorsgade for at forhindre, at biler kører mod ensretningen.

Entreprisens omfang

 • Brolægning
 • Etablering af p-plads i klinker med sort klinke på kant som markering ca. 20 m2
 • Skilte og afmærkning
 • Diverse skilte arbejder ca. 71 stk
 • Demarkering af afmærkning ca. 2600 lbm
 • Opstribning af p-baner ca. 2600 lbm
 • Inventar
 • Opsætning af cykelstativer 35 stk.

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Entreprisestørrelse.: 382.080 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 1 juni 2018

Flytning af Park and Bike anlæg for Odense Kommune
Entreprisen omfatter nedlægning af cykeloverdækningen ved Rugårdsvej inkl. tilhørende cykeludstyr og alt inventar som opbevaringsbokse, borde og bænke samt fjernelse af diverse belægninger og el-installationer. Cykeloverdækningen genopsættes med tilhørende cykeludstyr på parkeringspladsen ved Østerbæksvej, der trækkes nye kabler og tilsluttes i eksisterende el-skab.

Entreprisens omfang

 • Flytning af cykeloverdækning inkl. tilhørende cykeludstyr
 • Opbrydning
 • Brosten ca. 140 m2
 • Asfalt ca. 50 m2
 • Brønde 6 stk.
 • Diverse el-arbejder
 • Kabel arbejder ca. 65 lbm
 • Afbrydning og tilslutning af diverse udstyr
 • Afvanding
 • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning i alt 2 stk.
 • Asfalt
 • Levering og udlægning af ca. 175 m2
 • Skilte og afmærkning
 • Diverse skilte arbejder ca. 2 stk.

Bygherre: Odense Kommune
Rådgiver: Land+ Landskabsarkitekt
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisestørrelse: 492.805,00 kr. ekskl. moms
Aflevering: 31 oktober 2017

Opgaven bestod i hovedtræk af følgende; rydning af eksisterende rampe og beplantning samt beskæring af træer i åbrinken, rydning og oprensning af eksisterende sandfangsbrønd og olieudskiller, regulering af terræn, etablering af ny sandfangsbrønd og udløb til Odense Å, levering og etablering af trappe og rampeanlæg i granitmaterialer, levering, tilhugning og montering af granit sideelementer samt plantning af træer og bøgepur.

Entreprisens omfang

 • Jord- og grusarbejde
 • 70 m3 Udgravning og genindbygning af muld/råjord
 • 80 m3 Levering og indbygning af grusmaterialer
 • 50 m3 Levering og udlægning af muld
 • Afvanding
 • 1 stk. Annullering af eksisterende Olieudskiller
 • 1 stk. Levering og sætning af Olieudskiller
 • 1 stk. udløb til Odense Å
 • Brolægning
 • 92 lbm Granitkantsten at levere og sætte som trappe/rampe
 • 120 m2 Chaussesten at levere og sætte som trappe/rampe
 • 50 m2 Brosten ar levere og sætte
 • Beplantning
 • 3 stk. træer (H20-25 mTk)
 • 1077 stk. Bøgepur
 • 310 m2 græs
 • Inventar og udstyr
 • 2 stk. lysmaster at flytte inkl. el og kabelarbejde
 • 2 stk. sideplinte i granit
 • 1 stk. gelænder i stål, malet i sort

Bygherre: Odense Zoo
Rådgiver: Land+ Landskabsarkitekt
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 3.774.673. ekskl. moms
Aflevering: 5 april 2017

Odense Zoo sendte dette projekt i udbud, for at give deres forplads et mere naturligt præg, udover forpladsen ønskede de også et kænguruanlæg, som kunne krydses på vej ned mod Odense Å, samt at få pandaanlægget i et med naturen. Det var et stort ønske, at når de besøgende gik fra gadens larm og støj, ind af den nye gitterport til forpladsen, skulle de mødes af denne grønne oase, der leder tankerne væk fra byens travlhed, naturen skulle have lov at udfolde sig, mens de røde pandaer kravler rundt i trætoppene over hovedet på de besøgende.

Entreprisens omfang

Entreprisen omfattede etablering af ny forplads, nyt kænguru- og pandaanlæg. De eksisterende forhold skulle ryddes, alt inventar skulle optages til gensætning før arbejdet med jord, afvanding og ny bundopbygning kunne komme til udførelse. Det var et stort krav til entreprenøren, at arbejdet blev udført af kvalificeret, faguddannet personale, og at udførelsen var absolut 1 klasses anlægsarbejde/gartnerarbejde. Projektet bød på mange komplicerede opgaver som skæringer til klinkeløbere gennem belægningssten i specielle mønstre, sideplinte i eg tilpasset eksisterende forhold, trædækket skulle bl.a. etableres ind til klinkeløberen i diverse vinkler og mønstre. Projektet bød også på meget arbejde med VVS og El i kænguru- og pandaanlægget, hvor der blev leveret og monteret komplette installationer.

Alt arbejdet var ønsket udført, mens de besøgende skulle kunne færdes forsvarligt og sikkert i Zoo, det var her ekstra vigtigt, at arealerne hele tiden var renholdte og frie for materialer, så alle kunne være tilstede på samme tid i god ro og orden.

 • Jordarbejder
 • Rydning af forplads
 • Rydning af diverse ved panda- og kænguruanlæg
 • Rydning af diverse rulleport, rækværk, stalde, trapper, trædæk, hegn ol.
 • Optagning af inventar til genanvendelse
 • Rydning af eksisterende belægninger
 • 88 m3 afgravning af bundopbygning til genanvendelse
 • 1100 m2 terrænreguleringer
 • 384 m2 levering og udlægning af skærver
 • Diverse gravearbejde for el-installationer
 • Afvandingsarbejder
 • 20 m tætte ledninger
 • 6 stk. flytning af vejbrønd
 • 4 stk. nye vejbrønde
 • 1 stk. TV inspektion
 • 328 m levering og indbygning af rør til nyt vandingsanlæg til nye træer
 • Grusarbejder
 • 178 m3 indbygning af grusmaterialer
 • Asfalt
 • 213 m2 rød asfalt
 • Brolægning
 • 470 m2 lægning af klinker og belægningssten
 • 20 tons levering og udlægning af granitblokke
 • Beton arbejder
 • 14 m3 levering og støbning af fundamenter
 • Tømrer arbejde
 • 208 m2 trædæk inkl. stålkonstruktion til ny nedgangsbro
 • 1 stk. levering af glasværn langs nedgangsbro
 • 1 stk. levering og montering af hytte til muntjac
 • 1 stk. levering og montering af redskabsskur
 • 1 stk. ny trækonstruktion til anlægsbro og rampe ved åfarten
 • 1 stk. levering af glasværn langs nedgangsbro
 • Beplantning / Gartnerarbejde
 • 37 m3 levering og udlægning af muld
 • 36 m3 levering og etablering af surbundsbede
 • 16 m3 levering og udlægning af gartnermacadam
 • 15 m3 levering og udlægning af drængrus
 • 5 stk. træer at levere og plante
 • 321 m2 levering og såning af græs
 • 116 timer plantearbejde af bunddække
 • Hegns- og port arbejde
 • 99 m glas hegn inkl. dør at levere og montere
 • 99 m håndliste at levere og montere på glas hegn
 • 330 m levering og montering af stålhegn
 • 190 m levering og montering af panelhegn
 • 62 m levering og montering af fodhegn
 • 1 stk. levering og montering af gitterport ved indgang
 • 1 stk. levering og montering af diverse inventar i stalden
 • EL arbejder
 • 5 stk. levering og montering af nedgravningsspot
 • 1 stk. etablering og installation for nedgravningsspots
 • 9 stk. levering og montering af armaturer inkl. lysinstallation
 • 1 stk. levering og montering af varmepumpe
 • 1 stk. levering og montering af foderautomater
 • VVS arbejder
 • 1 stk. levering og montering af vandinstallation
 • til vandløb incl opbygning å-løb og vandfald
 • 1 stk. levering og montering af varmepumpe
 • 1 stk. levering og montering af drikketrug
 • 1 stk. vandingssystem til pandaanlæg
 • 1 stk. vandingsanlæg til kænguruanlæg
 • 1 stk. vandingssystem til forplads

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Entreprisestørrelse.: 156.822 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 8 april 2017

Etablering af cykelparkering i Odense Bymidte

Entreprisen omfattede fjernelse af eksisterende cykelstativer samt etablering af ny cykelparkering i Kongensgade, Vindegade, Slotsgade, Mageløs, Pantheonsgade, Vestergade og Pantheons Passage. Herudover blev der opsat 4 bænke og flyttet et bump.

Entreprisens omfang

 • Fjernelse af ca. 140 cykelpladser
 • Etablering af ca. 340 cykelpladser
 • Udvidelse af fortov

Bygherre: Odense Kommune
Rådgiver: Sweco
Entrepriseform: Forudgående prækvalifikation
Hovedentreprise i konsortium med Marius Pedersen A/S
Entreprisesum: 4.741.178 kr. ekskl. moms
Aflevering: 28 november 2016

Cykelstien som blev etableret, er beliggende igennem et af Odenses ældste og mest bevaringsværdige kvarter langs Klosterbakken, Klingenberg og Flakhaven tæt ved gamle kulturhistoriske bygninger, herunder Odense Domkirke, hvor der skal tages ekstra godt hensyn.
Opgaven i den nordlige del bestod i hovedtræk af opbrydning af eksisterende granitbelægninger, afvanding, flytning af div. forsyningskabler, brolægning med hhv. granitbelægninger fra depot samt nye granitbelægninger i defineret mønster med over 100 forskellige og individuelle stenstørrelser. Derudover, udført som tillægsarbejde, forlængelse af bevaringsværdig murstensmur samt levering og montering af betonsideelementer inkl. egetræsryglæn og beplantning.

Projektet bød på mange specielle og teknisk svære løsninger og opgaver indenfor granitkantsten, granitbordursten og granitfliser i mange forskellige størrelser, vinkler, radier og mønstre. Her er tale om et projekt, der sætter meget højre krav til opmåling og bestillingen af meget dyre materialer og især til udførelsen af projektet.
Projektet blev udført med en god og tæt åben dialog mellem entreprenør, bygherre og rådgiver.

Entreprisen omfattede diverse jordarbejde som opbrydning af asfalt, fliser, klinker, chaussessten, brosten, kantsten, granitbordursten samt afgravning af råjord og ubundne lag. Afvandingsarbejder som tætte ledninger, annulleringer af vejbrønde samt levering og sætning af nye inkl. tv-inspektion af færdigt anlæg. Indbygning af bundgrus og stabilt grus. Levering og udlægning af asfalt. Levering og sætning af granitkantsten, bordurlinjer, klinker, chaussessten og brosten. Opmåling, bestilling, levering og lægning af granitfliser i specielle dimensioner, vinkler og kurver. Diverse skilte- og afmærkningsarbejder. Etablering af detektorkabler i fortove og cykelsti. Gravearbejde til mastefundamenter samt diverse ledningsgrave i fortove.

Entreprisens omfang

 • Jordarbejder
 • 570 ton opbrydning af asfalt
 • 3400 m2 opbrydning af fliser/klinker/chaussessten/brosten
 • 1050 m opbrydning af kantsten/granitbordursten
 • 3200 ton afgravning af råjord/ubundne lag
 • Afvandingsarbejder
 • 170 m tætte ledninger
 • 17 stk. annullering af vejbrønde
 • 45 stk. nye vejbrønde
 • Grusarbejder
 • 1300 m3 indbygning af grusmaterialer
 • Asfalt
 • 1800 m2 asfalt
 • Brolægning
 • 2050 m sætning af granitkantsten/granitbordur
 • 2500 m2 lægning af klinker/granitfliser/chaussessten/brosten
 • Master, skilte- og afmærkning
 • 17 stk. skilte
 • 60 stk. master inkl. gravearbejde og ledningsgrav
 • 180 m striber
 • 18 stk. symboler
 • 270 færdselssøm

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: COWI
Aflevering.: 28 januar 2022
Entreprisestørrelse.: 2.787.000 kr. ekskl. Moms

Entreprisen omfattede rydning af eksisterende vejareal og byggetomt. Omlægning af eksisterende ledningsanlæg samt etablering af nye (BPU-anlæg, belysning og afvanding og vandforsyning). Etablering af regn bede og nedsivningsanlæg med overløb via forsinkelsesbrønd. Klargøring til belægninger samt etablering af kantsten, klinke- og betonbelægninger, asfalt og plantebede. Banehegnet mod DSB er nedtaget samt genopsat i forbindelse med at terræn er hævet med +60 cm. Opsætning af div by-udstyr herunder opsætning af 462 cykelstativer som er blevet potentiludlignet og forbundet med øvrige konstruktioner. Tilstødende arealer er afsluttet med ny asfalt samt ændring af skilte og afmærkning.

Udførte mængder:

 • Opbrydning
 • Opbrydning af eksisterende forhold herunder opbrydning af gl. betonfundamenter = 220 tons
 • Opgravning og bortskaffelse af jord = 1.425 tons
 • Afvanding
 • Etablering af afvandingsbrønde Ø425 = 3 stk
 • Etablering af afvandingsbrønde Ø600 med vandbremse = 1 stk
 • Regnvandskassettebassin = 114 m3
 • Grusarbejder
 • Bundgrus 185 m3
 • Stabilgrus 345 m3
 • Brolægning
 • Granitkantsten = 250 lbm
 • Campusklinker = 900 m2
 • Hævede flader i betonfliser 66 m2.
 • Granittaktilfliser 23 m2
 • Støttemur a L-elementer = 40 lbm
 • Inventar
 • Cykelstativer = 450 stk
 • Cykelstativer ladcykel = 12 stk
 • Bænke = 3 stk
 • Affaldsspande = 3 stk
 • Belysningsmaster med effektbelysning 3 stk
 • Drikkevandspost = 1 stk
 • Cykelpumpe = 1 stk