Gartner

Bygherre.: Odense Kommune
Bygherre.: Vand Center Syd
Bygherre rådgiver OK.: Cowi A/S
Bygherre rådgiver VCS.: Rambøll
Entreprisestørrelse.: 5.299.558 kr. ekskl. Moms
Teknisk gennemgang og aflevering.: 3 december 2020

På Stadionvej mellem Thomas Overskous Vej og Christmas Møllers Vej, har cyklister færdes på kørebanen sammen med de mange biler der bruger vejen som gennemfartsvej. Det har især givet udfordringer for børn og unge der bruger vejen, når de skal til og fra børnehave og skole, samt de mange der benytter fritidsaktiviteter i Idrætsparken, på Cirkuspladsen og til de mange arrangementer i området. Odense Kommune har derfor ønsket at skabe bedre forhold for de mange brugere, og sætter nu større fokus på trafiksikkerheden med dette projekt.

Entreprisen omfatter etablering af ny cykelsti, nyt fortov og nye regn- og træbede langs Stadionvej med nye vejtræer i bede med løg, stauder og frøblandinger. Under de mange regnbede etableres stenulds-kassettebasiner for nedsivning af regnvand hvor de nærliggende boligblokke har fået koblet deres tagnedløb på. Cykelstien er udformet således, at ud for hvert enkelt regnbed vender faldet, så vandet ledes til regnbedet via små 10 cm indløb etableret i kantstenen. De nye parkeringsarealer langs vejen afvander via et større erosionssikret indløb på knap 50 cm til regnbedet, hvor overfladevandet bliver filtreret og renset via nedsivning i filterjord. Udover cykelstier, cykelbaner og regnbede skulle Odense Stadion have etableret en ny adgangsvej med tilhørende port, og på deres græsareal skal i foråret 2021 etableres et park and bike anlæg med tilførende afvanding til faskine.

På stykket Imellem Snapindvej og Thomas Overskous Vej er broen beliggende, hvor Langesøstien krydses. I projektet skulle broen have en helt ny fugtisolering. I dette projekt skulle vejen spærres i maks. 1 uge, hvor arbejdet skulle udføres. Alt asfalt, eksisterende kantsten og vejopbygning skulle fjernes, og en helt ny fugtmembran skulle etableres. Membranen var en EPDM membran, der blev udlagt med et planlagt fald og fastgjort med en klemliste ind på eksisterende brosider og efterfølgende forseglet med en elastisk fuge type B.

Entreprisens omfang

 • Jord- og grusarbejder
 • Rydning af ~16 skilte
 • Fældning og bortskaffelse af 22 træer
 • Fjernelse af diverse pullerter og cykelstativer
 • Fjernelse af ~29 stk. brønde
 • Opbrydning af belægningssten ~1200 m2
 • Opbrydning af Odense Klinker ~110 m2
 • Opbrydning af kantsten ~1000 lbm.
 • Jord og grusarbejde ~4000 m3
 • Afvandingsarbejder
 • Dræn ~250 lbm.
 • Ø160 regnvandsledning ~100 lbm.
 • Brønde ~43 stk
 • Kantstensrist ~4 stk
 • Asfalt
 • GAB ~3020 m2
 • Slidlag ~3300 m2
 • Ramper ~120 lbm.
 • Brolægning
 • Kantsten ~2215 lbm.
 • Belægningssten ~1940 m2
 • Odense Klinker ~110 m2
 • Chaussessten ~1300 lbm.
 • Skilte, master og afmærkning
 • Skilte ~12 stk.
 • Pullerter ~28 stk.
 • Belysningsmast ~15 stk.
 • Beplantning
 • Træer inkl. plantehul med rodkassetter 2 stk.
 • Træer i alm. plantehul 10 stk.
 • Stauder ~850 stk.
 • Løg ~15000 stk.
 • Blomsterblanding ~200 m2.
 • Drift og vedligehold Odense Kommune 3 år
 • Drift og vedligehold VandCenterSyd 2 år
 • Broarbejde
 • Udgravning af vejkasse ~500 m2
 • Indbygning af ny vejkasse ~500 m2
 • Dobbelt fiberdug ~500 m2
 • Fugtisolering af bro ~500 m2
 • Klemskinneinddækning inkl. fuger ~93 lbm.
 • Kantsten ~100 lbm
 • Asfalt ~500 m2

Bygherre.: Faaborg-Midtfyn Kommune
Rådgiver.: Faaborg-Midtfyn Kommune
Entreprisestørrelse.: 347.905 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 12 august 2019

Etablering af ny p-plads ved Tre Ege Skolen
Dette trafiksikkerhedsprojekt omhandlede en p-plads ved Tre Ege Skolen, med ensretning af trafikken, der skulle give bedre adgangsforhold for de mange biler, der hverdag skal ind og ud ved skolen. P-pladsen blev anlagt i SF Colox med en vandrende langs parkeringen for at lede vandet til en brønd.

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
 • Rydning af areal 512 m2
 • Afrømning af muld 10 m3
 • Fortov 8 m2
 • Jordarbejder 129 m3
 • Afvanding
 • ø315 mm brønd 3 stk.
 • ø160 mm ledning 5 m
 • Grusmaterialer
 • Bundgrus 80 m3
 • Stabilgrus 96 m3
 • Brolægning
 • Vandrende 23 lbm
 • SF Colox 317 m2
 • Fortov 8 m2
 • Asfalt
 • GAB 21 m2
 • Slidlag ~500 m2
 • Rampe 6 lbm
 • Gartner
 • Muld 195 m2
 • Blomstergræs 195 m2
 • Hæk 15 lbm
 • Skilte og afmærkning
 • Symboler 2 stk.
 • 10 cm stribe 15 lbm
 • Skilte 4 stk.
 • Landmåler
 • Indmåling af projekt med GPS.

Bygherre: Faaborg-Midtfyn Kommune
Rådgiver: Niras
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 11.197.805. ekskl. moms
Aflevering: 12 april 2019

For at sikre en større sammenhængskraft i Faaborgs byrum, forskønnelse af ankomsten og for at gøre Faaborg til en mere attraktiv by for borgere og besøgende valgte Faaborg-Midtfyn Kommune, at lade dette projekt udføre. Projektet er projekteret i samarbejde med Arkitekt Erik Brandt Dam og det rådgivende ingeniørfirma Niras. Der er i projektet gået i detaljer med meget dyre specielle løsninger, hvor der har været meget store krav til udførelsen af disse.

Entreprisen omfattede etablering af 4 buslommer, levering og sætning af læskure, sætning af trafikinformationstavler, effektbelysning samt store arealer med gule klinker på Banegårdspladsen i Faaborg samt forskønnelse af tilstødende arealer/byrum. Al eksisterende afmærkning er blevet demarkeret og genopstribet iht. det nye projekt. Kørebanearealet og cykelstierne omkring er blevet udvidet, ny afvanding af arealerne er etableret, og fortovet er blevet lagt om i klinker. Lidl har fået en ny stor indkørsel beliggende overfor Sundvænget, krydset er blevet signal reguleret. Der er etableret en ny adgangsvej i græsarmeringssten ved Østerbrogade 3-9.

Entreprisens omfang

 • Jordarbejder
 • 329 ton opbrydning af asfalt
 • 2523 m2 opbrydning af fliser/klinker/chaussessten/brosten
 • 1392 m opbrydning af kantsten
 • 2257 m3 afgravning af råjord/ubundne lag
 • 1628 m fortandingsfræsning/asfalt skæring
 • Affræsning af slidlag
 • 144 m hegn og plankeværk
 • 33 stk. skilte, master, bænke og affaldsspande
 • Demarkering af eksisterende afmærkning
 • 2 stk. pladebelastningsforsøg
 • 1 stk. udvidet Geoteknisk rapport
 • Sænkning af grundvandsstand
 • 920 m2 oprensning af sundrenden
 • Afvandingsarbejder
 • 303 m tætte ledninger (160 til 250mm)
 • 68 m dræn
 • 204 m linjeafvanding inkl. densitfuge v.kantsten
 • 12 stk. annullering af vejbrønde
 • 35 stk. annullering af pumpebrønde
 • 20 stk. nye vejbrønde
 • 1 stk. ny ø425 spulebrønd
 • 1 stk. ny ø200 pumpebrønd
 • 1 stk. ny ø150 gennemløbsbrønd
 • 46 stk. hævning af diverse riste og dæksler
 • 1 stk. ansøgning om udledningstilladelse
 • Grusarbejder
 • 1539 m3 indbygning af grusmaterialer
 • Asfalt
 • 1462 m2 slidlag
 • 1395 m2 GAB
 • 27 m ramper
 • Brolægning
 • 975 m sætning af granitkantsten
 • 3448 m2 lægning af klinker/fliser/chaussessten/brosten
 • 344 m stålkanter
 • Skilte- og afmærkning
 • 8 stk. skilte
 • 1194 m striber
 • 60 m2 spærreflader
 • 29 stk. symboler
 • By-inventar
 • 2 stk. bænke
 • 41 stk. sideplinte
 • 13 stk. sæder, ryglæn og armlæg for sideplinte
 • 4 stk. affaldsbeholdere
 • 2 stk. overdækning ved buslommer
 • 20 stk. ensidet cykelstativer
 • 3 stk. cirkulære cykelstativer
 • 1 stk. drift- og vedligeholdelsesmanual
 • EL-arbejde
 • 10 stk. master inkl. gravearbejde og ledningsgrav
 • 2 stk. master inkl. spot
 • 7 stk. pullert belysning
 • 1 stk. lysberegning
 • 3 stk. målerskab
 • 1 stk. sikringsskab
 • 452 m levering og trækning af forsyningskabel
 • Diverse el-arbejde inkl. installationer
 • Beplantning
 • 26 stk. træer
 • 865 m2 løgplæne
 • 622 m2 græs
 • Drift og vedligehold af træer 1 år
 • Levering, montering og tilslutning af signalanlæg
 • 1 stk. styreapparat inkl. programmering
 • 21 stk. lanterner
 • 6 stk. fodgængertryk og lydsignaler
 • 6 stk. dektorspoler og radardetektor
 • 8 stk. signalmaster
 • 147 m signalkabel
 • 71 m dektortilledning
 • 149 m radartilledning
 • 174 m samordningskabel
 • 55 m elforsyningskabel
 • 456 m trækrør
 • 1 stk. FAT-test
 • 1 stk. SAT-test
 • 1 stk. prøvedrift
 • 1 stk. dokumentation

Erstatnings p-plads i forlængelse med Letbane arbejdet
Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Sweco
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisestørrelse.: 651.900 kr. ekskl. Moms
Aflevering: 11 april 2019

Entreprisen omfatter etablering af en parkeringsplads i et eksisterende grønt område tæt ved Odense C. I området er to store platantræer, som ønskes bibeholdt med stor fokus på fremtidig vækst og trivsel.
Der er i projektet set bort fra de traditionelle løsninger, hvor der graves ud til vejkasse, og indbygges grus som bærelag, da risikoen for at beskadige træernes rodnet var for store. I stedet er valgt en løsning uden udgravning med ubunden befæstelse i form af Permatex kassetter, hvor trykbelastningen ledes ud over et større areal for at skåne træernes rodnet. Til den nye parkeringsplads er etableret en overkørsel i klinker på kant, der er udført tilhørende beplantning og belysning omkring parkeringspladsen samt afvanding i form af kantstensriste, der er koblet på en ø400 brønd.

Entreprisens omfang

 • Jord- og grusarbejde
 • Jord og rodgrus arbejde ca. 125 m3.
 • Stabilt grus
 • Etablering af kassetteløsning inkl. udluftning mv. 290 m2
 • Afvanding
 • Dræn 29 lbm.
 • Ø160 kloakrør 43 lbm.
 • Ø400 brønd 1 stk.
 • Kantstensriste 2 stk.
 • Asfalt
 • Udlægning af asfalt 290 m2
 • Brolægning
 • Klinker ca. 60 m2.
 • Sætning af granitkantsten 55 lbm.
 • Skilte- og afmærkning
 • Skilte 3 stk.
 • Master 3 stk.
 • Diverse afmærkning

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisestørrelse.: 2.078.111 kr. ekskl. Moms
Aflevering: 8 april 2019

Entreprisen omfatter fjernelse af eksisterende beplantning der ikke trives, og herefter etablering af forbedrede plantehuller med nye muldmaterialer og rodvenlige bærelag. På Hjallesevej passere godt 10.000 biler pr. døgn, rabatten skiller kørebanen fra cykelsti og fortov, og er forholdsvis smal. For at tilgodese nye træer er der valgt at plantehullerne udvides ud under eksisterende cykelsti, hvor der er prøvet forskellige løsninger som opbygning med rodceller, gartnermakadam samt rodgrus, som efterfølgende skal evalueres, for at se hvad der virkede bedst til fremtidige projekter. Udover 24 træer og 72 buske er der plantet godt 800 m2 med bøgepur, prydløg, stauder og prydgræsser samt etableret diverse afvanding i form af vejkasse dræn, som er tilsluttet det eksisterende system.

Entreprisens omfang

 • Jordarbejder
 • Opbrydning af asfalt ca. 500 m2.
 • Opbrydning af kantsten ca. 200 lbm.
 • Jord arbejde ca. 700 m3
 • Grusarbejder
 • Bund -og stabilt grus
 • Asfalt
 • Udlægning af asfalt ca. 500 m2.
 • Brolægning
 • Sætning af kantsten ca. 140 lbm

Etablering af modificerede sinusbump og krydsombygning i Odense Kommune

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Rambøll
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisestørrelse.: 1.997.572 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 9 november 2018

Entreprisen omfatter ombygninger af veje på 5 lokaliteter beliggende i og omkring Åsum, Højme, Seden Strandby, Brændekilde og Stenløse. Arbejdet omfatter primært etablering af fartdæmpende foranstaltninger i form af asfaltbump, kørebaneafmærkning, opsætning af tavler, etablering af nedløbsbrønde i fastebelægninger samt en mindre krydsombygning hvor et areal på 175 m2 beplantes med stauder og 2 nye træer, på arealet var også udbudt drift og vedligehold.

Entreprisens omfang

 • Afvandingsarbejder
 • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning i alt 14 stk.
 • Jord- og grusarbejde
 • Udgravning af eksist. vejkasse ca. 61 m3
 • Indbygning af grus materialer ca. 31 m3
 • Indbygning af muld ca. 55 m3
 • Asfalt
 • Udlægning af asfalt ca. 80 m2
 • Etablering af bump 39 stk.
 • Brolægning
 • Sætning af granit kantsten ca. 56 lbm
 • Beplantning / Gartnerarbejde
 • Beplantning af diverse stauder ca. 175 m2
 • Plantning af træer 2 stk.
 • Drift og vedligehold af træer og stauder 3 år
 • Master, skilte- og afmærkning
 • Diverse afmærkning af bump, 2-1 veje og ved krydsombygning

Bygherre: Odense Kommune
Rådgiver: Land+ Landskabsarkitekt
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisestørrelse: 492.805,00 kr. ekskl. moms
Aflevering: 31 oktober 2017

Opgaven bestod i hovedtræk af følgende; rydning af eksisterende rampe og beplantning samt beskæring af træer i åbrinken, rydning og oprensning af eksisterende sandfangsbrønd og olieudskiller, regulering af terræn, etablering af ny sandfangsbrønd og udløb til Odense Å, levering og etablering af trappe og rampeanlæg i granitmaterialer, levering, tilhugning og montering af granit sideelementer samt plantning af træer og bøgepur.

Entreprisens omfang

 • Jord- og grusarbejde
 • 70 m3 Udgravning og genindbygning af muld/råjord
 • 80 m3 Levering og indbygning af grusmaterialer
 • 50 m3 Levering og udlægning af muld
 • Afvanding
 • 1 stk. Annullering af eksisterende Olieudskiller
 • 1 stk. Levering og sætning af Olieudskiller
 • 1 stk. udløb til Odense Å
 • Brolægning
 • 92 lbm Granitkantsten at levere og sætte som trappe/rampe
 • 120 m2 Chaussesten at levere og sætte som trappe/rampe
 • 50 m2 Brosten ar levere og sætte
 • Beplantning
 • 3 stk. træer (H20-25 mTk)
 • 1077 stk. Bøgepur
 • 310 m2 græs
 • Inventar og udstyr
 • 2 stk. lysmaster at flytte inkl. el og kabelarbejde
 • 2 stk. sideplinte i granit
 • 1 stk. gelænder i stål, malet i sort

Bygherre: Odense Zoo
Rådgiver: Land+ Landskabsarkitekt
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 3.774.673. ekskl. moms
Aflevering: 5 april 2017

Odense Zoo sendte dette projekt i udbud, for at give deres forplads et mere naturligt præg, udover forpladsen ønskede de også et kænguruanlæg, som kunne krydses på vej ned mod Odense Å, samt at få pandaanlægget i et med naturen. Det var et stort ønske, at når de besøgende gik fra gadens larm og støj, ind af den nye gitterport til forpladsen, skulle de mødes af denne grønne oase, der leder tankerne væk fra byens travlhed, naturen skulle have lov at udfolde sig, mens de røde pandaer kravler rundt i trætoppene over hovedet på de besøgende.

Entreprisens omfang

Entreprisen omfattede etablering af ny forplads, nyt kænguru- og pandaanlæg. De eksisterende forhold skulle ryddes, alt inventar skulle optages til gensætning før arbejdet med jord, afvanding og ny bundopbygning kunne komme til udførelse. Det var et stort krav til entreprenøren, at arbejdet blev udført af kvalificeret, faguddannet personale, og at udførelsen var absolut 1 klasses anlægsarbejde/gartnerarbejde. Projektet bød på mange komplicerede opgaver som skæringer til klinkeløbere gennem belægningssten i specielle mønstre, sideplinte i eg tilpasset eksisterende forhold, trædækket skulle bl.a. etableres ind til klinkeløberen i diverse vinkler og mønstre. Projektet bød også på meget arbejde med VVS og El i kænguru- og pandaanlægget, hvor der blev leveret og monteret komplette installationer.

Alt arbejdet var ønsket udført, mens de besøgende skulle kunne færdes forsvarligt og sikkert i Zoo, det var her ekstra vigtigt, at arealerne hele tiden var renholdte og frie for materialer, så alle kunne være tilstede på samme tid i god ro og orden.

 • Jordarbejder
 • Rydning af forplads
 • Rydning af diverse ved panda- og kænguruanlæg
 • Rydning af diverse rulleport, rækværk, stalde, trapper, trædæk, hegn ol.
 • Optagning af inventar til genanvendelse
 • Rydning af eksisterende belægninger
 • 88 m3 afgravning af bundopbygning til genanvendelse
 • 1100 m2 terrænreguleringer
 • 384 m2 levering og udlægning af skærver
 • Diverse gravearbejde for el-installationer
 • Afvandingsarbejder
 • 20 m tætte ledninger
 • 6 stk. flytning af vejbrønd
 • 4 stk. nye vejbrønde
 • 1 stk. TV inspektion
 • 328 m levering og indbygning af rør til nyt vandingsanlæg til nye træer
 • Grusarbejder
 • 178 m3 indbygning af grusmaterialer
 • Asfalt
 • 213 m2 rød asfalt
 • Brolægning
 • 470 m2 lægning af klinker og belægningssten
 • 20 tons levering og udlægning af granitblokke
 • Beton arbejder
 • 14 m3 levering og støbning af fundamenter
 • Tømrer arbejde
 • 208 m2 trædæk inkl. stålkonstruktion til ny nedgangsbro
 • 1 stk. levering af glasværn langs nedgangsbro
 • 1 stk. levering og montering af hytte til muntjac
 • 1 stk. levering og montering af redskabsskur
 • 1 stk. ny trækonstruktion til anlægsbro og rampe ved åfarten
 • 1 stk. levering af glasværn langs nedgangsbro
 • Beplantning / Gartnerarbejde
 • 37 m3 levering og udlægning af muld
 • 36 m3 levering og etablering af surbundsbede
 • 16 m3 levering og udlægning af gartnermacadam
 • 15 m3 levering og udlægning af drængrus
 • 5 stk. træer at levere og plante
 • 321 m2 levering og såning af græs
 • 116 timer plantearbejde af bunddække
 • Hegns- og port arbejde
 • 99 m glas hegn inkl. dør at levere og montere
 • 99 m håndliste at levere og montere på glas hegn
 • 330 m levering og montering af stålhegn
 • 190 m levering og montering af panelhegn
 • 62 m levering og montering af fodhegn
 • 1 stk. levering og montering af gitterport ved indgang
 • 1 stk. levering og montering af diverse inventar i stalden
 • EL arbejder
 • 5 stk. levering og montering af nedgravningsspot
 • 1 stk. etablering og installation for nedgravningsspots
 • 9 stk. levering og montering af armaturer inkl. lysinstallation
 • 1 stk. levering og montering af varmepumpe
 • 1 stk. levering og montering af foderautomater
 • VVS arbejder
 • 1 stk. levering og montering af vandinstallation
 • til vandløb incl opbygning å-løb og vandfald
 • 1 stk. levering og montering af varmepumpe
 • 1 stk. levering og montering af drikketrug
 • 1 stk. vandingssystem til pandaanlæg
 • 1 stk. vandingsanlæg til kænguruanlæg
 • 1 stk. vandingssystem til forplads

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: COWI A/S
Aflevering.: 21 juni 2019
Entreprisestørrelse.: 61.076 kr. ekskl. moms

Efter et støjskærmsprojekt manglede der ny beplantning af et lille areal, hvorfor dette mindre beplantningsprojekt kom i underhåndsbud.
Der skulle plantes godt 300 stk. hvidtjørn i 2 rækker med 5 stk. pr. meter og 400 stk. snebær, hvor der skulle sættes 8 stk. pr. m2. Ved støjskærmen blev også plantet et fuglekirsebærtræ, hvorefter hele arealet blev afdækket med træflis.

Projektet blev udbudt med 3 års vedligehold og pleje.

Etablering af overkørsler

 • Bygherre.: Odense Kommune
 • Rådgiver.: Sweco
 • Entreprisestørrelse.: 399.922 kr. ekskl. Moms
 • Aflevering.: 26 juni 2017

Entreprisen omfattede jord-, afvandings- og belægningsarbejder i forbindelse med etablering af ekstra parkeringspladser ved Filosofhaven. Derudover blev skilte og afmærkning samt belysningsanlæg ændret og tilpasset den nye udformning.

Entreprisens omfang

 • Opbrydning af belægninger ca. 240 m2
 • Fjernelse af steler 16 stk, gensætning af 6 stk.
 • Flytning af belysningsmaster og reklameskilt 3 stk.
 • Etablering af linjeafvanding
 • Etablering af nedløbsbrønde
 • Levering og indbygning af grusmaterialer
 • Sætning af granitkantsten ca. 25 lbm
 • Lægning af belægningssten ca. 240 m2
 • Etablering af færdselssøm 201 stk
 • Levering og plantning af 130 m2 bøgehæk
 • Levering og sætning af cykelstativer 3 stk
 • Levering og plantning af træer 3 stk