Jord og kloak

1998-2021

Bygherre: Odense Kommune
Entrepriseform: Tillidsopgaver

Områderne omfatter bl.a. nogle af Odenses ældste og mest bevaringsværdige gader som Klosterbakken, Skt. Knuds Plads, Klingenberg, H.C. Andersen kvarteret, Brands, Flakhaven, Overgade, Nedergade, og gågaderne Vestergade og Kongensgade.
Overordnet set består opgaven af opretning og/eller udskiftning af belægninger, hvor denne er ødelagt herunder også reparation af faste fuger og jetbrænding/stokhugning.

Opsætning, udskiftning og renovering af div by-udstyr, herunder cykelstativer, plantestativer, bænke, belysningsmaster og pullerter infoskærme og reklamesøjler.

Opsætning og flytning af kunstværker og vandkunst. Egelund A/S har inden for de sidste 5 år nedtaget, flyttet og opsat mere end 7 kunstværker for Odense kommune.

Inden for de seneste 5 år har Egelund udført 4 stk. prøvegravninger i den centrale del af Odense ved og omkring Odense Kloster for arkæologerne hos Odense Bys Museer.

Ligeledes udføres reetableringsopgaver af specialbelægninger i forbindelse ledningsarbejderes arbejder.

Egelund har i mere end 20 år udført vedligeholdelsesopgaver og reetablering, hvor der fra Odense Kommune ønskes en ekstra høj kvalitet af arbejdet, og hvor et godt og gnidningsfrit samspil mellem de erhvervsdrivende og projektet har høj prioritet.

Opgavens opfang er varierende fra år til år, men svarer i sin helhed til ca. 2 årsværker pr. år for den udførende del.

Nøgleord;

 • Ekstra høj kvalitet af arbejdet
 • Mange forskellige specialgranitbelægninger i forskellige former og mønstre
 • Tæt dialog med ledningsejere, erhvervsdrivende og vejmyndighed
 • Stor erfaring med såvel bestilling af komplicerede granitmaterialer samt udførsel

Bygherre.: Odense Kommune
Bygherre.: Vand Center Syd
Bygherre rådgiver OK.: Cowi A/S
Bygherre rådgiver VCS.: Rambøll
Entreprisestørrelse.: 5.299.558 kr. ekskl. Moms
Teknisk gennemgang og aflevering.: 3 december 2020

På Stadionvej mellem Thomas Overskous Vej og Christmas Møllers Vej, har cyklister færdes på kørebanen sammen med de mange biler der bruger vejen som gennemfartsvej. Det har især givet udfordringer for børn og unge der bruger vejen, når de skal til og fra børnehave og skole, samt de mange der benytter fritidsaktiviteter i Idrætsparken, på Cirkuspladsen og til de mange arrangementer i området. Odense Kommune har derfor ønsket at skabe bedre forhold for de mange brugere, og sætter nu større fokus på trafiksikkerheden med dette projekt.

Entreprisen omfatter etablering af ny cykelsti, nyt fortov og nye regn- og træbede langs Stadionvej med nye vejtræer i bede med løg, stauder og frøblandinger. Under de mange regnbede etableres stenulds-kassettebasiner for nedsivning af regnvand hvor de nærliggende boligblokke har fået koblet deres tagnedløb på. Cykelstien er udformet således, at ud for hvert enkelt regnbed vender faldet, så vandet ledes til regnbedet via små 10 cm indløb etableret i kantstenen. De nye parkeringsarealer langs vejen afvander via et større erosionssikret indløb på knap 50 cm til regnbedet, hvor overfladevandet bliver filtreret og renset via nedsivning i filterjord. Udover cykelstier, cykelbaner og regnbede skulle Odense Stadion have etableret en ny adgangsvej med tilhørende port, og på deres græsareal skal i foråret 2021 etableres et park and bike anlæg med tilførende afvanding til faskine.

På stykket Imellem Snapindvej og Thomas Overskous Vej er broen beliggende, hvor Langesøstien krydses. I projektet skulle broen have en helt ny fugtisolering. I dette projekt skulle vejen spærres i maks. 1 uge, hvor arbejdet skulle udføres. Alt asfalt, eksisterende kantsten og vejopbygning skulle fjernes, og en helt ny fugtmembran skulle etableres. Membranen var en EPDM membran, der blev udlagt med et planlagt fald og fastgjort med en klemliste ind på eksisterende brosider og efterfølgende forseglet med en elastisk fuge type B.

Entreprisens omfang

 • Jord- og grusarbejder
 • Rydning af ~16 skilte
 • Fældning og bortskaffelse af 22 træer
 • Fjernelse af diverse pullerter og cykelstativer
 • Fjernelse af ~29 stk. brønde
 • Opbrydning af belægningssten ~1200 m2
 • Opbrydning af Odense Klinker ~110 m2
 • Opbrydning af kantsten ~1000 lbm.
 • Jord og grusarbejde ~4000 m3
 • Afvandingsarbejder
 • Dræn ~250 lbm.
 • Ø160 regnvandsledning ~100 lbm.
 • Brønde ~43 stk
 • Kantstensrist ~4 stk
 • Asfalt
 • GAB ~3020 m2
 • Slidlag ~3300 m2
 • Ramper ~120 lbm.
 • Brolægning
 • Kantsten ~2215 lbm.
 • Belægningssten ~1940 m2
 • Odense Klinker ~110 m2
 • Chaussessten ~1300 lbm.
 • Skilte, master og afmærkning
 • Skilte ~12 stk.
 • Pullerter ~28 stk.
 • Belysningsmast ~15 stk.
 • Beplantning
 • Træer inkl. plantehul med rodkassetter 2 stk.
 • Træer i alm. plantehul 10 stk.
 • Stauder ~850 stk.
 • Løg ~15000 stk.
 • Blomsterblanding ~200 m2.
 • Drift og vedligehold Odense Kommune 3 år
 • Drift og vedligehold VandCenterSyd 2 år
 • Broarbejde
 • Udgravning af vejkasse ~500 m2
 • Indbygning af ny vejkasse ~500 m2
 • Dobbelt fiberdug ~500 m2
 • Fugtisolering af bro ~500 m2
 • Klemskinneinddækning inkl. fuger ~93 lbm.
 • Kantsten ~100 lbm
 • Asfalt ~500 m2

Bygherre: Faaborg-Midtfyn Kommune
Rådgiver: Niras
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 11.197.805. ekskl. moms
Aflevering: 12 april 2019

For at sikre en større sammenhængskraft i Faaborgs byrum, forskønnelse af ankomsten og for at gøre Faaborg til en mere attraktiv by for borgere og besøgende valgte Faaborg-Midtfyn Kommune, at lade dette projekt udføre. Projektet er projekteret i samarbejde med Arkitekt Erik Brandt Dam og det rådgivende ingeniørfirma Niras. Der er i projektet gået i detaljer med meget dyre specielle løsninger, hvor der har været meget store krav til udførelsen af disse.

Entreprisen omfattede etablering af 4 buslommer, levering og sætning af læskure, sætning af trafikinformationstavler, effektbelysning samt store arealer med gule klinker på Banegårdspladsen i Faaborg samt forskønnelse af tilstødende arealer/byrum. Al eksisterende afmærkning er blevet demarkeret og genopstribet iht. det nye projekt. Kørebanearealet og cykelstierne omkring er blevet udvidet, ny afvanding af arealerne er etableret, og fortovet er blevet lagt om i klinker. Lidl har fået en ny stor indkørsel beliggende overfor Sundvænget, krydset er blevet signal reguleret. Der er etableret en ny adgangsvej i græsarmeringssten ved Østerbrogade 3-9.

Entreprisens omfang

 • Jordarbejder
 • 329 ton opbrydning af asfalt
 • 2523 m2 opbrydning af fliser/klinker/chaussessten/brosten
 • 1392 m opbrydning af kantsten
 • 2257 m3 afgravning af råjord/ubundne lag
 • 1628 m fortandingsfræsning/asfalt skæring
 • Affræsning af slidlag
 • 144 m hegn og plankeværk
 • 33 stk. skilte, master, bænke og affaldsspande
 • Demarkering af eksisterende afmærkning
 • 2 stk. pladebelastningsforsøg
 • 1 stk. udvidet Geoteknisk rapport
 • Sænkning af grundvandsstand
 • 920 m2 oprensning af sundrenden
 • Afvandingsarbejder
 • 303 m tætte ledninger (160 til 250mm)
 • 68 m dræn
 • 204 m linjeafvanding inkl. densitfuge v.kantsten
 • 12 stk. annullering af vejbrønde
 • 35 stk. annullering af pumpebrønde
 • 20 stk. nye vejbrønde
 • 1 stk. ny ø425 spulebrønd
 • 1 stk. ny ø200 pumpebrønd
 • 1 stk. ny ø150 gennemløbsbrønd
 • 46 stk. hævning af diverse riste og dæksler
 • 1 stk. ansøgning om udledningstilladelse
 • Grusarbejder
 • 1539 m3 indbygning af grusmaterialer
 • Asfalt
 • 1462 m2 slidlag
 • 1395 m2 GAB
 • 27 m ramper
 • Brolægning
 • 975 m sætning af granitkantsten
 • 3448 m2 lægning af klinker/fliser/chaussessten/brosten
 • 344 m stålkanter
 • Skilte- og afmærkning
 • 8 stk. skilte
 • 1194 m striber
 • 60 m2 spærreflader
 • 29 stk. symboler
 • By-inventar
 • 2 stk. bænke
 • 41 stk. sideplinte
 • 13 stk. sæder, ryglæn og armlæg for sideplinte
 • 4 stk. affaldsbeholdere
 • 2 stk. overdækning ved buslommer
 • 20 stk. ensidet cykelstativer
 • 3 stk. cirkulære cykelstativer
 • 1 stk. drift- og vedligeholdelsesmanual
 • EL-arbejde
 • 10 stk. master inkl. gravearbejde og ledningsgrav
 • 2 stk. master inkl. spot
 • 7 stk. pullert belysning
 • 1 stk. lysberegning
 • 3 stk. målerskab
 • 1 stk. sikringsskab
 • 452 m levering og trækning af forsyningskabel
 • Diverse el-arbejde inkl. installationer
 • Beplantning
 • 26 stk. træer
 • 865 m2 løgplæne
 • 622 m2 græs
 • Drift og vedligehold af træer 1 år
 • Levering, montering og tilslutning af signalanlæg
 • 1 stk. styreapparat inkl. programmering
 • 21 stk. lanterner
 • 6 stk. fodgængertryk og lydsignaler
 • 6 stk. dektorspoler og radardetektor
 • 8 stk. signalmaster
 • 147 m signalkabel
 • 71 m dektortilledning
 • 149 m radartilledning
 • 174 m samordningskabel
 • 55 m elforsyningskabel
 • 456 m trækrør
 • 1 stk. FAT-test
 • 1 stk. SAT-test
 • 1 stk. prøvedrift
 • 1 stk. dokumentation

Fortovsrenovering, klinker og kantsten.

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisestørrelse.: 2.194.227 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 28 august 2019

Entreprisen omfatter opbrydning af eksisterende klinker til depot, levering og lægning af nye samt opbrydning af brostensløber som erstattes af ny granitkantsten. Projektet er udført kontinuerligt i små etaper for at tilgodese beboer på stedet, der gennem projektet har modtaget løbende information vedr. arbejdet ved deres husstand.

Entreprisens omfang

 • Jord- og grusarbejde
 • Opbrydning af klinker ca. 1200 m2.
 • Opbrydning af brostensløber ca. 850 lbm.
 • Jord arbejde ca. 250 m3.
 • Bund -og stabilt grus ca. 135 m3.
 • Brolægning
 • Sætning af granitkantsten ca. 850 lbm.
 • Klinker på kant ca. 400 m2.
 • Klinker på siden ca. 1000 m2.
 • Klinkeløber ca. 850 lbm.
 • Belægningsfliser ca. 220 m2.
 • Asfalt
 • Udlægning af asfalt ca. 70 tons.

Erstatnings p-plads i forlængelse med Letbane arbejdet
Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Sweco
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisestørrelse.: 651.900 kr. ekskl. Moms
Aflevering: 11 april 2019

Entreprisen omfatter etablering af en parkeringsplads i et eksisterende grønt område tæt ved Odense C. I området er to store platantræer, som ønskes bibeholdt med stor fokus på fremtidig vækst og trivsel.
Der er i projektet set bort fra de traditionelle løsninger, hvor der graves ud til vejkasse, og indbygges grus som bærelag, da risikoen for at beskadige træernes rodnet var for store. I stedet er valgt en løsning uden udgravning med ubunden befæstelse i form af Permatex kassetter, hvor trykbelastningen ledes ud over et større areal for at skåne træernes rodnet. Til den nye parkeringsplads er etableret en overkørsel i klinker på kant, der er udført tilhørende beplantning og belysning omkring parkeringspladsen samt afvanding i form af kantstensriste, der er koblet på en ø400 brønd.

Entreprisens omfang

 • Jord- og grusarbejde
 • Jord og rodgrus arbejde ca. 125 m3.
 • Stabilt grus
 • Etablering af kassetteløsning inkl. udluftning mv. 290 m2
 • Afvanding
 • Dræn 29 lbm.
 • Ø160 kloakrør 43 lbm.
 • Ø400 brønd 1 stk.
 • Kantstensriste 2 stk.
 • Asfalt
 • Udlægning af asfalt 290 m2
 • Brolægning
 • Klinker ca. 60 m2.
 • Sætning af granitkantsten 55 lbm.
 • Skilte- og afmærkning
 • Skilte 3 stk.
 • Master 3 stk.
 • Diverse afmærkning

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisestørrelse.: 2.078.111 kr. ekskl. Moms
Aflevering: 8 april 2019

Entreprisen omfatter fjernelse af eksisterende beplantning der ikke trives, og herefter etablering af forbedrede plantehuller med nye muldmaterialer og rodvenlige bærelag. På Hjallesevej passere godt 10.000 biler pr. døgn, rabatten skiller kørebanen fra cykelsti og fortov, og er forholdsvis smal. For at tilgodese nye træer er der valgt at plantehullerne udvides ud under eksisterende cykelsti, hvor der er prøvet forskellige løsninger som opbygning med rodceller, gartnermakadam samt rodgrus, som efterfølgende skal evalueres, for at se hvad der virkede bedst til fremtidige projekter. Udover 24 træer og 72 buske er der plantet godt 800 m2 med bøgepur, prydløg, stauder og prydgræsser samt etableret diverse afvanding i form af vejkasse dræn, som er tilsluttet det eksisterende system.

Entreprisens omfang

 • Jordarbejder
 • Opbrydning af asfalt ca. 500 m2.
 • Opbrydning af kantsten ca. 200 lbm.
 • Jord arbejde ca. 700 m3
 • Grusarbejder
 • Bund -og stabilt grus
 • Asfalt
 • Udlægning af asfalt ca. 500 m2.
 • Brolægning
 • Sætning af kantsten ca. 140 lbm

Bygherre.: Barfoed Group
Rådgiver.: Cowi A/S
Entreprisestørrelse.: 1.942.682 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 14 August 2019

Ny adgangsvej til Munkebjerg Park & Business Park.

Entreprisen omfattede etablering af en helt ny adgangsvej til Munkebjerg Park & Business Park fra Niels Bohrs Allé.

Midterrabatten som allerede var god bred, skulle nu give plads til en ny venstre-svingbane, således arealerne kunne tilgås både fra Niels Bohrs Allé og Munkebjergvej.

Nye heller blev etableret med chaussésten fuget med epoxy mellem en 2 rk. bred brostensløber som afgrænsning mod kørebanen. Den eksisterende støjvold blev afgravet, ny vejkasse etableret, kørebane, cykelsti og fortov udvidet, ny afvanding af det nye kryds, samt diverse kabel- og maste arbejder for det nye signalanlæg.

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
 • Diverse rydning
 • Sløjfning af eksist. brønde 8 stk.
 • Skæring i asfalt 300 lbm
 • Fræsning af asfalt 420 m2
 • Bortskaffelse af asfalt 220 ton
 • Eksisterende belægninger 225 m2
 • Kantsten 344 lbm
 • Skilte 3 stk.
 • Master 4 stk.
 • Diverse jordarbejder ~1875 m3
 • Afvanding
 • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning 13 stk.
 • Ø160 ledning 81 lbm
 • Grusmaterialer
 • Bund- og stabilgrus 1166 m3
 • Brolægning og asfalt
 • Sætning af granit kantsten / Brostensløber 365 lbm
 • Lægning af belægninger 214 m2
 • Lægning af chaussésten 300 m2
 • Lægning af taktil-belægninger 8 m2
 • Udlægning af asfalt GAB+AB+PA 2919 m2
 • Skilte og afmærkning
 • Diverse skilte arbejder 11 stk.
 • Diverse maste arbejder 9 stk.
 • Diverse kabel arbejder 223 lbm
 • Flytning af LED Pylon
 • Afmærkning af hele entrepriseområdet

 

Bygherre.: Nyborg Kommune
Rådgiver.: Cowi A/S
Entreprisestørrelse.: 573.408kr. ekskl. Moms
11 oktober 2018

Etablering af hævet flade i krydset Odensevej og Måle Bygade

I Herrested hvor Måre Byvej støder til Odensevej, har trafikken rundt i svinget vist sig at være farligt. Både kirke, vuggestue og Herrested Klubhus har udkørsel ud i svinget, hvor trafikken i forvejen kører alt for stærkt. I dette projekt blev en hævet flade på knap 530 m2 etableret med tilhørende afmærkning og afvanding.

Diverse kantsten rundt om i krydset blev hævet med op samt fortovet lagt om. I projektet blev der også leveret og etableret et Toronto anlæg, inkl. målerskab foran klubhuset, samt en digital fartvisningstavle blev opsat, hvor man kommer ind i byen fra Odense siden.

 • Opbrydning
 • Annullering af eksist. brønde, 1 stk.
 • Asfalt at opbryde og bortskaffe 26 ton.
 • Skæring og fortandingsfræsning 140 lbm.
 • Udskiftning af bundopbygning 36 m3.
 • Nedtagning af digital fartvisningstavle
 • Afvanding
 • Etablering af ø315 m brønd, 70 l sandfang 3 stk.
 • Hævning af eksist. brønd 1 stk.
 • Etablering af ø160 mm ledning 51 lbm
 • Grusmaterialer
 • Levering og udlægning af stabilgrus ca. 45 m3
 • Brolægning og asfalt
 • Levering og sætning af kantsten 103 lbm
 • Levering og lægning af fortov 83 m2
 • Levering og lægning af chaussessten
 • Skilte og afmærkning
 • Levering og opsætning af nye skilte 6 stk.
 • Afmærkning af hævet flade og kørebane
 • Opsætning af digital fartvisningstavle
 • Levering og etablering af toronto anlæg inkl. målerskab og el-arbejder

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Sweco
Entreprisestørrelse.: 987.223 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 19 december 2018

Ombygning af kryds til signalanlæg
Entreprisen omfattede etablering af et signalanlæg i krydset pga. den øgede trafik fra Stubhøjvej. Signalanlægget skulle også sikre at skolebørnene i fremtiden ville kunne krydse vejen på en mere sikker måde, når de om morgen blev sat af på den modsatte side af Svendborgvej. Der er i krydset etableret tilgængelig for de blinde, svagtseende og dårligt gående fodgængere.

Entreprisens omfang

 • Opbrydning
 • Rydning og demarkering af hele arealet
 • Skæring og fræsning i asfalt ca. 458 lbm
 • Eksisterende belægninger ca. 340m2
 • Kantsten ca. 116 lbm
 • Gittermaster 4 stk
 • Udgravning af jord 140 m3
 • Afvanding
 • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning i alt 4 stk
 • Grusmaterialer
 • Bund- og stabilgrus ca. 152 m3
 • Brolægning og asfalt
 • Sætning af granit kantsten ca. 165 lbm
 • Lægning af belægninger ca. 214 m2
 • Udlægning af asfalt ca. 235 m2
 • Skilte og afmærkning
 • Diverse skilte arbejder ca. 19 stk
 • Diverse maste arbejder ca. 16 stk
 • Diverse kabel arbejder ca. 140 lbm
 • Afmærkning af hele entrepriseområdet

Bygherre.: Odense Kommune
Rådgiver.: Niras
Entreprisestørrelse.: 382.080 kr. ekskl. Moms
Aflevering.: 1 juni 2018

Flytning af Park and Bike anlæg for Odense Kommune
Entreprisen omfatter nedlægning af cykeloverdækningen ved Rugårdsvej inkl. tilhørende cykeludstyr og alt inventar som opbevaringsbokse, borde og bænke samt fjernelse af diverse belægninger og el-installationer. Cykeloverdækningen genopsættes med tilhørende cykeludstyr på parkeringspladsen ved Østerbæksvej, der trækkes nye kabler og tilsluttes i eksisterende el-skab.

Entreprisens omfang

 • Flytning af cykeloverdækning inkl. tilhørende cykeludstyr
 • Opbrydning
 • Brosten ca. 140 m2
 • Asfalt ca. 50 m2
 • Brønde 6 stk.
 • Diverse el-arbejder
 • Kabel arbejder ca. 65 lbm
 • Afbrydning og tilslutning af diverse udstyr
 • Afvanding
 • Sætning af ø315 brønde inkl. stikledning i alt 2 stk.
 • Asfalt
 • Levering og udlægning af ca. 175 m2
 • Skilte og afmærkning
 • Diverse skilte arbejder ca. 2 stk.