Stadionvej, Cykelstier, cykelbaner og nye regnbede

Bygherre.: Odense Kommune
Bygherre.: Vand Center Syd
Bygherre rådgiver OK.: Cowi A/S
Bygherre rådgiver VCS.: Rambøll
Entreprisestørrelse.: 5.299.558 kr. ekskl. Moms
Teknisk gennemgang og aflevering.: 3 december 2020

På Stadionvej mellem Thomas Overskous Vej og Christmas Møllers Vej, har cyklister færdes på kørebanen sammen med de mange biler der bruger vejen som gennemfartsvej. Det har især givet udfordringer for børn og unge der bruger vejen, når de skal til og fra børnehave og skole, samt de mange der benytter fritidsaktiviteter i Idrætsparken, på Cirkuspladsen og til de mange arrangementer i området. Odense Kommune har derfor ønsket at skabe bedre forhold for de mange brugere, og sætter nu større fokus på trafiksikkerheden med dette projekt.

Entreprisen omfatter etablering af ny cykelsti, nyt fortov og nye regn- og træbede langs Stadionvej med nye vejtræer i bede med løg, stauder og frøblandinger. Under de mange regnbede etableres stenulds-kassettebasiner for nedsivning af regnvand hvor de nærliggende boligblokke har fået koblet deres tagnedløb på. Cykelstien er udformet således, at ud for hvert enkelt regnbed vender faldet, så vandet ledes til regnbedet via små 10 cm indløb etableret i kantstenen. De nye parkeringsarealer langs vejen afvander via et større erosionssikret indløb på knap 50 cm til regnbedet, hvor overfladevandet bliver filtreret og renset via nedsivning i filterjord. Udover cykelstier, cykelbaner og regnbede skulle Odense Stadion have etableret en ny adgangsvej med tilhørende port, og på deres græsareal skal i foråret 2021 etableres et park and bike anlæg med tilførende afvanding til faskine.

På stykket Imellem Snapindvej og Thomas Overskous Vej er broen beliggende, hvor Langesøstien krydses. I projektet skulle broen have en helt ny fugtisolering. I dette projekt skulle vejen spærres i maks. 1 uge, hvor arbejdet skulle udføres. Alt asfalt, eksisterende kantsten og vejopbygning skulle fjernes, og en helt ny fugtmembran skulle etableres. Membranen var en EPDM membran, der blev udlagt med et planlagt fald og fastgjort med en klemliste ind på eksisterende brosider og efterfølgende forseglet med en elastisk fuge type B.

Entreprisens omfang

 • Jord- og grusarbejder
 • Rydning af ~16 skilte
 • Fældning og bortskaffelse af 22 træer
 • Fjernelse af diverse pullerter og cykelstativer
 • Fjernelse af ~29 stk. brønde
 • Opbrydning af belægningssten ~1200 m2
 • Opbrydning af Odense Klinker ~110 m2
 • Opbrydning af kantsten ~1000 lbm.
 • Jord og grusarbejde ~4000 m3
 • Afvandingsarbejder
 • Dræn ~250 lbm.
 • Ø160 regnvandsledning ~100 lbm.
 • Brønde ~43 stk
 • Kantstensrist ~4 stk
 • Asfalt
 • GAB ~3020 m2
 • Slidlag ~3300 m2
 • Ramper ~120 lbm.
 • Brolægning
 • Kantsten ~2215 lbm.
 • Belægningssten ~1940 m2
 • Odense Klinker ~110 m2
 • Chaussessten ~1300 lbm.
 • Skilte, master og afmærkning
 • Skilte ~12 stk.
 • Pullerter ~28 stk.
 • Belysningsmast ~15 stk.
 • Beplantning
 • Træer inkl. plantehul med rodkassetter 2 stk.
 • Træer i alm. plantehul 10 stk.
 • Stauder ~850 stk.
 • Løg ~15000 stk.
 • Blomsterblanding ~200 m2.
 • Drift og vedligehold Odense Kommune 3 år
 • Drift og vedligehold VandCenterSyd 2 år
 • Broarbejde
 • Udgravning af vejkasse ~500 m2
 • Indbygning af ny vejkasse ~500 m2
 • Dobbelt fiberdug ~500 m2
 • Fugtisolering af bro ~500 m2
 • Klemskinneinddækning inkl. fuger ~93 lbm.
 • Kantsten ~100 lbm
 • Asfalt ~500 m2
Felt