Referencer

  • Vis alle
  • Belægninger
  • Byrum og inventar
  • Gartner
  • Jord og kloak
  • Kommune
  • Krydsombygning og rundkørsler
  • Vej og anlæg

Etablering samt drift og vedligeholdelse af signalanlæg

Igennem mere end 10 år har Egelund A/S været underleverandør til Swarco A/S Danmark på vedligeholdelse og drift af signalanlæg i Odense Kommune.

Vedligeholdelsesopgaver i Odense Centrum 1998 – 2021

Overordnet set består opgaven af opretning og/eller udskiftning af belægninger, hvor denne er ødelagt herunder også reparation af faste fuger og jetbrænding/stokhugning.

Ringe Belysning, 5750 Ringe

Projektet blev udført i tæt dialog og i godt samarbejde med bygherre og rådgiver.

Slettensvej, opgradering til supercykelsti, 5270 Odense N

På strækningen hvor Anderupvej går på Slettensvej og ud til Bladstrupvej, skulle den eksisterende cykelsti på en ca. 1.4 km del strækning opgraderes til en supercykelsti i begge sider af Slettensvej.

Stadionvej, Cykelstier, cykelbaner og nye regnbede

Entreprisen omfatter etablering af ny cykelsti, nyt fortov og nye regn- og træbede langs Stadionvej med nye vejtræer i bede med løg, stauder og frøblandinger.

Tre Ege Skolen, Etablering af ny p-plads inkl. beplantning

Dette trafiksikkerhedsprojekt omhandlede en p-plads ved Tre Ege Skolen

Kertemindestien, Etablering af ny cykelsti gennem Agedrup skov

Entreprisen omfatter etablering af en supercykelsti igennem et naturskønt skovområde

Etablering af 4 buslommer på Banegårdspladsen i Faaborg samt forskønnelse af tilstødende arealer og byrum

Der er i projektet gået i detaljer med meget dyre specielle løsninger, hvor der har været meget store krav til udførelsen af disse.

Etablering af højreshunts rundt om i Odense Kommune

Entreprisen omfatter opbrydning af eksisterende fortov for gennemføring af ny cykelshunt for cyklister.

Nyt klinkefortov og kantsten på Enghavevej

Entreprisen omfatter opbrydning af eksisterende klinker til depot, levering og lægning af nye samt opbrydning af brostensløber som erstattes af ny granitkantsten.

Egebæksvej, Istandsættelse af grusvej

Projektet omhandlede renovering af en grusvej som var i rigtig dårlig tilstand.

Nellikevej, Istandsættelse af privat fællesvej

Entreprisen omfatter opbrydning af eksisterende fortov, levering og lægning af nyt.

Erstatnings p-pladser på Kragsbjergvej

Entreprisen omfatter etablering af en parkeringsplads i et eksisterende grønt område tæt ved Odense C.

Grønnevej og Rolighedsvej, fortovsrenovering

Entreprisen omfatter opbrydning af eksisterende kantsten på hele strækningen der havde sat sig, samt etablering af helt nye fortov med 10 cm fliser.

Forskønnelse af Hjallesevej

Entreprisen omfatter fjernelse af eksisterende beplantning der ikke trives, og herefter etablering af forbedrede plantehuller med nye muldmaterialer og rodvenlige bærelag.

Niels Bohrs Allé, Krydsombygning ved Munkebjergpark

Entreprisen omfattede etablering af en helt ny adgangsvej til Munkebjerg Park & Business Park fra Niels Bohrs Allé.

Etablering af cykelgade på Rødegårdsvej

Entreprisen omfatter ændringer i de trafikale forhold på den del af Rødegårdsvej, der går fra Stærmosegårdsvej, og ender i en supercykelsti.

Afmærkning af N6 på Fyn

Gennem en lang år række er afmærkningen af den Nationale cykelrute N6 begyndt at fremstå forsømt, uensartet og enkelte steder mangelfuld.

Herrested, Etablering af hævet flade, 5853 Ørbæk

I Herrested hvor Måre Byvej støder til Odensevej, har trafikken rundt i svinget vist sig at være farligt.

Vestrebro, skilte og afmærkning

I forbindelse med arbejde omkring letbanen skal der foretages ændringer i de trafikale forhold i Vesterbro-kvarteret.

Svendborgvej / Stubhøjvej / Egelundsvej, Krydsombygning

Entreprisen omfattede etablering af et signalanlæg i krydset pga. den øgede trafik fra Stubhøjvej.

Skolevejsprojekter

Entreprisen omfatter ombygninger af veje og kryds på 6 lokaliteter beliggende i og omkring Bellinge, Seden, Bolbro, Odense M, Stige og Allesø.

Park And Bike, Flytning af cykeloverdækning inkl. tilhørende el- og kloakarbejder

Entreprisen omfatter nedlægning af cykeloverdækningen ved Rugårdsvej inkl. tilhørende cykeludstyr m.m.

Lokale Hastighedsforanstaltninger

Entreprisen omfatter ombygninger af veje på 5 lokaliteter beliggende i og omkring Åsum, Højme, Seden Strandby, Brændekilde og Stenløse.

Kottesgade, Nye buslommer, bump og cykelsti

Entreprisen omfattede etablering af ny holdeplads for togbusser inkl. p-plads areal for VUC´s elever.

Finlandsgade, skæring af cortenstålkanter og etablering af ramper i eksist. beton

Entreprisen omfattede skæring og slibning af cortenstålkanten i niveau med kørebanebelægningen.

Finsens Allé, Renovering af fortov og kantsten samt klargøring til nyt slidlag

Entreprisen omfattede fjernelse af 2 rk. brostensløber og sætning af ny hævet granit kantsten, da slidlaget skulle fornyes.

Falen / J.B Winsløws Vej, Krydsombygning

Entreprisen omfattede etablering af et helt nyt signalanlæg, hvor krydset skulle udvides for etablering af nye svingbaner.

Blangstedgårdsvej, Renovering af overkørsler

Entreprisen omfatter opbrydning af overkørsler der var kørt i stykker af tung trafik på Blangstedgårdsvej.

Sikre Skolevej, Etablering af hastighedsnedsættende foranstaltninger

Entreprisen omfattede på Glentevej ombygning af en hævet flade inkl. ny beplantning.

Sandhusvej, Etablering af chikaner

Entreprisen omfattede etablering af sideheller, ny opstribning og 40 km/t zone på Sandhusvej

Trappeanlæg ved Åstien, Nedergade 31

Opgaven bestod i hovedtræk af følgende: rydning af eksisterende rampe og beplantning samt beskæring af træer i åbrinken, rydning og oprensning af eksisterende sandfangsbrønd m.m.

Odense Zoo, Ny forplads og etablering af diverse anlæg

Entreprisen omfattede etablering af ny forplads, nyt kænguru- og pandaanlæg.

Cykelparkering i Odense Bymidte

Entreprisen omfattede fjernelse af eksisterende cykelstativer samt etablering af ny cykelparkering.

Stenhuggervej, 5230 Odense M

Entreprisen omfattede sætning af ny granitkantsten på hele strækningen, alle overkørsler i chaussessten blev lagt om med et låsebånd i form af en kantsten.

Klosterbakken Etape 2, Cykelforbindelse syd om bymidten, Odense C

Cykelstien som blev etableret, er beliggende igennem et af Odenses ældste og mest bevaringsværdige kvarter.

Langegade, Etablering af p-plads inkl. sætning af træ

Projektet omfattede etablering af p-plads inkl. sætning af træ, da man under letbanebyggeriet inddragede anden p-plads.

Kottesgade etape 1 – Cykelparkering

Entreprisen omfattede rydning af eksisterende vejareal og byggetomt.

Villestoftedalen, Istandsættelse af privat fællesvej, 5210 Odense NV

Entreprisen omfattede fjernelse af kantstensbeton langs eksisterende kantsten.

Hjejlebakken, Istandsættelse af privat fællesvej, 5210 Odense NV

Entreprisen omfatter opbrydning af eksisterende fortov, levering og lægning af nyt.

Bækholmen, Odense NØ

Entreprisen, Bækholmen omfattede etablering af ny vendeplads, da vejen i fremtiden skulle spærres for enden, grundet en ny byggemodning.

Læskærm ved Ubberud Skole, 5491 Blommenslyst

Entreprisen omfatter etablering af læskærm ved Ubberud Skole.

Lønnevænget, Istandsættelse af privat fællesvej, 5270 Odense N

Entreprisen omfatter opbrydning af eksisterende fortov, levering og lægning af nyt.

Paarup Skole, Renovering af skolegård

Entreprisen omfattede renovering af et udeareal på ca. 1200 m2 efter nedlægning af 2 store pavillioner på Paarup Skole.

Ny ø160 mm Råvandsledning i åbent land, 5792 Årslev

Entreprisen omfatter etablering af ny råvandsledning på en strækning af ca. 3.7 km.

Ny forsyningsledning & stikledninger på Dømmestrupvej, 5792 Årslev

Entreprisen omfatter etablering af ny forsyningsledning på en strækning af ca. 600 meter i Nr. Lyndelse by.

Hellested i Bolbro, Etablering af belægninger, afvanding og beplantning for ny overdækning

Projektet omfattede etablering af et Hellested for socialt udsatte i Bolbro, som et led i områdefornyelsen.

Ny forsyningsledning & stikledninger på Søgårdsvej og Fruelundsvej, 5792 Årslev

Entreprisen omfatter etablering af ny forsyningsledning på Søgårdsvej på en strækning af ca. 1,65 km, Stikledninger og målerbrønde er etableret til diverse matrikler på strækningen.

Beplantning ved støjskærm ved Ejbygade, 5240 Odense NØ

Efter et støjskærmsprojekt manglede der ny beplantning af et lille areal, hvorfor dette mindre beplantningsprojekt kom i underhåndsbud.

Ny forsyningsledning & stikledninger på Dømmestrupvej, 5792 Årslev

Entreprisen omfatter etablering af ny forsyningsledning på Dømmestrupvej beliggende fra Lindved Å til Lindeskovgyden, på strækningen er der etableret stikledninger og målerbrønde til diverse matrikler.

Parkering ved Filosofhaven

Etablering af ekstra parkeringspladser ved Filosofhaven.

Sankt Hans Kirke, Odense C

Omlægning og udvidelse af eksisterende brostensbelægning ved Skt Hans Kirke, Odense.